RYYC01 17″ Ming dynasty reproduction blue white boy design ceramic vases